vineri, 31 mai 2019

Intrebari generale pentru fonduri europene nerandbursabile

Ce înseamnă PNDR 
Întrebare :
Ce reprezintă PNDR?

Răspuns :
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este un document în baza căruia poate fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. FEADR este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune
PNDR este întocmit în concordanță cu liniile directoare strategice pentru dezvoltare rurală ale Uniunii Europene și ținând cont de necesitățile de dezvltare ale României.
Prin PNDR există oportunităţi financiare pentru a realiza proiecte pentru dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale. Astfel, atât fermierii, cât și societăţile private dar şi autorităţile publice locale au în prezent, prin PNDR, la dispoziţie aproximativ 9 miliarde de euro, nerambursabile.

La începutul paginii

Ce este AFIR 
Întrebare :
Ce este AFIR?

Răspuns :
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este instituția care a instrumentat și implementat mai multe programe de finanțare nerambursabilă,  acordate de către Uniunea Europeană României:  Programul SAPARD (derulat între anii 2000 și 2006 - perioada de preaderare la UE), Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 (implementat imediat după aderarea la UE), dar și Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (implementat în prezent de către agenție). AFIR își desfășoară activitatea în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Finanațarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), aprobată prin Legea 43 din 17 martie 2015.
AFIR este constituită din 13 direcţii specializate la nivel central, din 8 Centre Regionale și din 41 de Oficii Judeţene. Niciuna dintre structurile teritoriale ale Agenției nu deține personalitate juridică.

La începutul paginii

Cum pot solicita fonduri europene nerambursabile 
Întrebare :
Cum solicit fonduri europene?

Răspuns :
Primul pas pentru obţinerea fondurilor nerambursabile este identificarea cu exactitate a domeniului de investiţii pe care doriți să-l accesați și pentru care doriți să întocmiți un proiect. Apoi, trebuie să vă adresaţi telefonic, în scris sau direct la unul dintre sediile AFIR din țară, sau pur şi simplu intraţi pe pagina de internet www.afir.info, pentru a identifica linia de finanţare ce serveşte pe deplin planul dumneavoastră de afaceri.
Urmează schițarea pe hârtie a ideii dumneavoastră de investiţie, apoi elaborarea unui proiect care va conține obligatoriu o cerere de finanţare. Acest document (Cererea de finanțare) este specific fiecărei submăsuri în parte prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă. Totodată, proiectul pe care îl elaborați trebuie să conțină pe lângă Cererea de finanțare și toate celelalte documentele (anexe la Ghidul solicitantului) necesare implementării proiectului respectiv, documente care pot fi descărcate gratuit de pe pagina de internet a AFIR.
Atunci când completaţi Cererea de finanţare şi documentaţia specifică proiectului va trebui să respectaţi întocmai condiţiile de eligibilitate specificate în Ghidul Solicitantului aferent submăsurii accesate. Cererea de Finanţare trebuie completată conform modelului standard disponibil în format electronic pe pagina web a AFIR.
Odată finalizată întocmirea Dosarului Cererii de Finanțare (proiectul), se va depune on-line pe pagina de internet a AFIR. Pentru a depune Cereri de Finanțare on-line, solicitanții de fonduri europene nerambursabile care nu au cont pe site-ul www.afir.info, vor trebui să își creeze cont de utilizator în cadrul acestui portal

La începutul paginii

Etapele acordării finanțării 
Întrebare :
Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă un fermier, de la solicitarea finanțării și până la finalizarea investiției?

Răspuns :
 •  - după încărcarea cu succes a proiectului (Cererea de finanțare și anexele tehnice și administrative) pe site-ul AFIR, urmează etapa de confirmare a eligibilităţii proiectului, documentele fiind verificate de către:
  • Oficiile Judeţene ale AFIR– pentru proiectele beneficiarilor privaţi care nu au prevăzute lucrări de construcţii şi/ sau montaj;
  • Centrele Regionale ale AFIR– pentru proiectele beneficiarilor privaţi care au incluse şi lucrări de construcţii şi/ sau montaj şi pentru proiectele depuse de beneficiarii publici;
 •  - un alt pas, este verificarea pe teren a Cererilor de finanţare de către experţii AFIR. În această etapă experţii evaluatori verifică dacă datele prezente în anexele tehnice şi administrative corespund cu situaţia de pe teren. Scopul acestor verificări este acela de a evita inadvertenţele ce ar putea influenţa selecţia pentru finanţare a proiectelor depuse. Durata verificării eligibilităţii şi selecţia proiectelor este direct influenţată de  factori precum, numărul proiectelor depuse în cadrul unei sesiuni, complexitatea proiectelor şi valoarea totală eligibilă a acestora. De asemenea, expertul evaluator poate solicita, în scris, cereri de clarificări cu privire la anumite aspecte din Planul de afaceri/ Studiul de fezabilitate. Dumneavoastră (solicitantul de fonduri) sunteți obligat să răspundeți la acestea în termenul propus de expert (în general 5 zile de la emiterea clarificării).
 •  - dacă îndeplinește toate condițiile și criteriile de eligibilitate și selecție, proiectul este selectat pentru finanțare de către Comitetul de Selecție, în limita fondurilor disponibile pentru sesiunea de primire de proiecte în care a fost depus proiectul. Proiectele declarate eligibile sunt clasificate în funcţie de punctajul obţinut şi de valoarea proiectului. În funcţie de fondurile disponibile pentru sesiunea în care au fost depuse proiectele respective, se va face selecţia acestora prin întocmirea Raportului de selecţie. După publicarea acestui Raport, AFIR vă va notificaîn vederea confirmării statutului de viitor beneficiar al FEADR.
 •  - următorul pas, după primirea notificării, este să vă prezentaţi la sediul Centrului Regional de care aparţineţi, pentru semnarea Contractului de finanţare. În acest moment se prezintă restul de acte menționate la Capitolul 4.1 din Ghidul solicitantului, necesare la semnare, în cazul în care acestea nu au fost depuse inițial. După semnarea Contractului de finanțare, se va putea demara realizarea propriu-zisă a investiției.
 •  - urmează, dacă este cazul, să depuneți Cererea de plată pentru avans. Ulterior aprobării acestei cereri, veți încasa în contul bancar contravaloarea avansului solicitat.
 •  - ulterior puteți începe efectiv implementarea proiectului, pas cu pas, în conformitate cu Planul de afaceri/ Studiul de fezabilitate aprobat, Anexă la Contractul de finanțare.
 •  - în urma realizării unor obiective stabilite și menționate în documentele mai sus menționate puteți depune la AFIR Cererile de plată(maximum 5) pentru rambursarea sumelor cheltuite.
 •  - în urma decontării ultimei Cereri de plată și a îndeplinirii tuturor Obiectivelor din Planul de afaceri/ Studiul de fezabilitate, proiectul se consideră implementat și intră astfel în perioada de monitorizare de 3 sau de 5 ani, în funcție de submăsura accesată.

La începutul paginii

Cine mă ajută să-mi fac proiectul 
Întrebare :
Cine îmi poate întocmi proiectul și Dosarul Cererii de plată?

Răspuns :
Atât proiectul dumneavoastră, cât și Dosarul cererii de plată poate fi întocmit fie în regie proprie (de către dumneavoastră) sau de către o firmă de consultanță. Aceasta este o decize pe care va trebui să o luați în funcție de pregătirea pe care o aveți și de cunoștințele de specialitate care dispuneți. Alegerea unei firme de consultanță vă aparține în totalitate și nu reprezintă un criteriu de eligibilitate sau de selecție a proiectului depus. Precizăm că nicio firmă de consultanță nu este acreditată de către AFIR pentru a elabora proiecte.
Pentru a veni în sprijinul solicitanților de fonuri europene nerambursabile oferite prin PNDR, pe pagina oficială de internet a Agentiei la sectiunea,,Rapoarte si Liste” este publicată o listă cu firme de consultanță. Această Listă nu este exhaustivă și nu include toate instituțiile de consultanță sau proiectare care au competente în intocmirea proiectelor pentru accesarea fondurilor europene. Lista firmelor de consultanță este orientativă, fiind publicată pe pagina web a  AFIR pentru a facilita identificarea, alegerea si contactarea firmelor de consultanță de către potențialii  beneficiari ai  PNDR. Astfel, orice societate, instituție  sau persoană poate întocmi proiecte pentru accesarea fondurilor, chiar dacă nu este menționată în această Listă a firmelor de consultanță. AFIR nu a efectuat nicio selectie  sau ierarhizare a acestor firme pentru includerea firmelor în Lista firmelor de consultanță. De aemenea AFIR nu își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor furnizate de catre firmele de consultanță.

La începutul paginii

Ce drepturi și obligații am 
Întrebare :
Care sunt drepturile și obligațiile solicitanților și beneficiarilor?

Răspuns :
 • Înainte de semnarea Contractului de Finanţare trebuie să citiţi foarte atent conţinutul acestuia şi anexele sale, pentru a lua la cunoştinţă toate clauzele contractuale. În cazul nerespectării acestora, se poate opri finanţarea proiectului sau se poate solicita returnarea fondurilor deja virate în contul dvs. de către AFIR.
 •  
  • DREPTURILE beneficiarilor PNDR:
   •  - beneficiarul deţine drepturi depline asupra proprietăţii industriale şi intelectuale rezultate din implementarea proiectului;
   •  - beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanţare în perioada de execuţie a acestuia, stabilită prin contract;
   •  - are dreptul de a solicita un avans în vederea demarării investiţiei pe care trebuie să-l justifice la finalizarea investiţie;
   •  - beneficiarul poate gaja sau ipoteca investiţia în favoarea unor instituţii bancare pentru obţinerea creditelor bancare;
   •  - beneficiarul are dreptul să conteste rezultatele evaluării sau analizării proiectelor, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea acestora pe pagina de internet a AFIR;
   •  - poate demara procedurile de achiziţii până la semnarea Contractului de Finanţare, dacă beneficiarul are depuse toate documentele obligatorii de la Cererea de Finanţare.

 • OBLIGAȚIILE beneficiarilor PNDR:
  •  - beneficiarul se obligă să execute Proiectul în conformitate cu descrierea acestuia cuprinsă în Cererea de finanţare astfel cum a fost aprobată împreună cu toate documentele anexate şi în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul tuturor procedurilor de implementare;
  •  - beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante pentru implementarea proiectului. Subcontractarea totală sau parţială a proiectului este strict interzisă;
  •  - beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu acest contract;
  •  - beneficiarul se obligă să respecte criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în Cererea de finanţare, aprobată ca urmare a procesului de evaluare și selecție, pe întreaga durata de valabilitate a contractului de finanțare;
  •  - beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. Autoritatea Contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului;
  •  - sprijinul acordat va fi recuperat dacă obiectivele finanţate nu sunt utilizate/ folosite conform scopului destinat din obiectivul Cererii de finanţare, dacă se modifică substanţial proiectul sau în cazul în care acestea îşi modifică destinaţia în perioada de valabilitate a prezentului contract de finanţare.

La începutul paginii

Când voi primi fondurile 
Întrebare :
Cât durează până primesc finanțarea pentru investiția mea?

Răspuns :
Conform Ghidului Solicitantului, termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrării Cererii de plată conforme.
AFIR efectuează plăţi către beneficiari, în conturile acestora, deschise la o instituție bancară sau la Trezoreria Statului.
In cazul în care, în perioada de monitorizare (de 3 ani de la data ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă) se constată nereguli, sumele acordate vor fi recuperate integral, potrivit Ghidului Solicitantului

La începutul paginii

Cum sunt selectate proiectele 
Întrebare :
În ce bază este selectat pentru finanțare un proiect?

Răspuns :
 • Proiectele depuse online pe site-ul AFIR vor fi selectate în baza „Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) a procesului de selecţie şi de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020„ aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
 • Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/ contestaţii lunare anterioare, valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente rapoartelor de selecţie lunare publicate, după caz.
 • În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

La începutul paginii

Exista riscul sa nu primesc banii chiar daca am un proiect bun 
Întrebare :
Risc să nu primesc finanțare chiar dacă întocmesc un proiect foarte bun?

Răspuns :
Da, în cazul în care, în urma verificării documentelor cuprinse în Cererea de finanțare se vor descoperi neconcordanțe sau nereguli care pot afecta Criteriile de selecție sau Condițiile de eligibilitate stabilite în Ghidul solicitantului. Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă/ neselectată pentru finanțare, lucru care va duce la nesemnarea Contractului de Finanțare.

La începutul paginii

De ce se cer atâtea documente 
Întrebare :
De ce se solicită atâtea avize, autorizații și documente?

Răspuns :
Actele sunt necesare pentru demonstrarea îndeplinirii Condițiilor de eligibilitate și selecție ale proiectului, așa cum sunt prezentate în Ghidul Solicitantului, și în anexele aferente acestuia.
Dacă pe parcursul implementării proiectului sau a verificărilor acestuia, experții AFIR constată că nu sunt suficiente informațiile puse la dispoziție de către beneficiar, aceștia pot solicita documente sau informații suplimentare pentru finalizarea evaluării proiectului.

La începutul paginii

De unde stiu dacă mai sunt bani si cand pot depune proiectul 
Întrebare :
Cum aflu dacă sunt fonduri disponibile și când știu perioada în care se pot depune cererile de finanțare?

Răspuns :
Atât sumele disponibile cât și perioada depunerii de proiecte sunt anunțate din timp pe pagina principală a portalului AFIR  cât și în cadrul secțiunii „Informații Utile” subsecțiunea „Anunțuri primire proiecte PNDR”. Toate aceste date sunt publicate în cadrul unui Anunț de Lansare a sesiunii de primire a proiectelor, care cuprinde: submăsura pentru care se primesc proiecte, alocarea financiară aferentă submăsurii, perioada de timp în care se pot depune proiectele, pragurile de calitate lunară și datele de contact ale AFIR.

La începutul paginii

În ce condiții mi se pot cere banii înapoi 
Întrebare :
În ce condiții pot pierde finanțarea obținută?

Răspuns :
 • Există mai multe situații în care un beneficiar poate pierde finanțarea, printre care:
  • neîndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau condiţiile de selectare;
  • dacă dosarul Cererii de Plată nu cuprinde documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată;
  • în cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului de finanțare;
  • dacă beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată,  sau a fost declanşată procedura insolvenţei/ falimentului;
  • situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi nu corespund realităţii, sau documentele/ autorizaţiile/ avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se constatată ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ inexacte/ nu corespund realităţii, sau în cazul nerespectării de către beneficiar a obligațiilor asumate prin contractul de finanțare;
  • beneficiarul a creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar.

La începutul paginii

Ce înseamnă Condiții Artificiale 
Întrebare :
Ce reprezintă condițiile artificiale?

Răspuns :
 • Condițiile artificiale reprezintă acele condiții, create în mod voluntar de către solicitanții de fonduri europene  nerambursabile pentru a obține unui avantaj (necuvenit) oferit prin submăsura pe care acesta dorește să o acceseze. Spre exemplu:
  • încadrarea necuvenită a solicitantului de fonduri în categoriile de solicitanți eligibili și/ sau a îndeplinirea formală unei/ unor condiții de eligibilitate specifice măsurii/ submăsurii;
  • existența unui beneficiar formal (solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) si a unui beneficiar real (indirect) al finanțării, ca persoane fizice și/ sau juridice distincte sau identice;
  • obținerea unei încadrări avantajoase în sistemul principiilor și criteriilor de selecție;
  • obținerea unui procent suplimentar al intensității/ plafon mai mare al sprijinului comparativ cu cel  la care proiectul și/ sau solicitantul/ beneficiarul ar fi avut dreptul dacă nu s-ar fi creat condiția artificială  respectivă.

La începutul paginii

Ce este dezvoltarea durabilă 
Întrebare :
Ce inseamnă și ce presupune dezvoltarea durabilă?

Răspuns :
Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.
Scopul abordării este îmbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și viitoare, printr-o abordare integrată între dezvoltarea economică, protecția mediului și justiție socială.

La începutul paginii

De ce este bine să accesez PNDR 
Întrebare :
De ce este bine să accesez fondurile nerambursabile acordate prin PNDR?

Răspuns :
Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, solicitanții au posibilitatea creării sau dezvoltării unei afaceri, sprijinul public nerambursabil ajungând chiar și până la 100% din valoarea proiectului, în funcție de tipul investiției și beneficiar.
De asemenea, PNDR susține gestionarea durabilă a resurselor naturale, combaterea schimbărilor climatice, diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi a serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale.

La începutul paginii

Cum asigurați transparența gestionări fondurilor 
Întrebare :
Cum este asigurată transparența gestionării fondurilor europene?

Răspuns :
În vederea asigurării transparenței gestionării fondurilor europene acordate prin PNDR, AFIR pune la dispoziţia publicului informații generale și specifice prin pagina oficială de internet www.afir.info și cele trei canale oficiale de comunicare: profilul Facebook www.facebook.com/afir.romania.oficial, profilul Twitter -  @AFIR_Romania şi canalul Youtube -  AFIR Romania.
Totodată, pe portalul AFIR, în cadrul secţiunii „Rapoarte și Liste”, subsecţiunea „Date Deschise AFIR”, sunt publicate o serie de date privind programele de finanțare derulate și beneficiarii acestora.
Totodată, AFIR pune la dispoziția publicului din oficiu (prin pagina de internet, prin materiale tipărite sau prin comunicate de presă) informații privind proiectele pentru care s-au acordat fonduri europene, respectiv: numele beneficiarilor, titlul și amplasamentul proiectelor, stadiul implementării acestora, valoarea fondurilor nerambursabile acordate, valoarea totală a proiectelor, date privind depunerea cererii de finanțare, punctajul obținut în urma selecției etc

La începutul paginii

Cum este asigurată egalitatea de șanse 
Întrebare :
AFIR asigură egalitatea de șanse pentru solicitanți și beneficiari?

Răspuns :
AFIR pune la dispoziția solicitanților pe portalul www.afir.info, toate informațiile necesare în vederea întocmirii proiectelor, fără a face deosebiri de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală. Persoanele interesate de condiţiile prin care pot accesa fonduri prin PNDR, pot transmite solicitările de informații pe adresa de e-mail relatii.publice@afir.info sau pot contacta telefonic experții AFIR, la numerele de telefon afișate pe site.
De asemenea, solicitanții și beneficiarii care întâmpină probleme în depunerea Cererilor de Finanțare sau în derularea procedurilor de achiziții online pe site-ul AFIR, pot utiliza modulul de ASISTENȚĂ ONLINE, scurtând astfel timpul de soluționare a erorilor apărute.

La începutul paginii

Cine decide condițiile de accesare a PNDR 
Întrebare :
Cine decide, și în ce bază, care sunt investițiile eligibile, fondurile diponibile și punctajul acordat proiectelor?

Răspuns :
Toate condițiile de accesare aferente submăsurilor implementate de AFIR, sunt stabilite de către Autoritatea de Management pentru PNDR, din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cadrul Comitetului de Monitorizare.

La începutul paginii

Când se depun cererile de finanțare a proiectelor 
Întrebare :
Până când se pot depune cereri de finanțare?

Răspuns :
Depunerea Cererilor de finanțare se realizează prin intermediul modulului on-line de pe portalul AFIR, în limita fondurilor disponibile, în perioada în care este deschisă sesiunea de primire a cererilor de finanțare și în funcție de pragurile de calitate lunare.
O sesiune se poate închide înainte de termenul limită de depunere a proiectelor atunci când valoarea fondurilor PNDR (fondurile publice/ valoarea publică) solicitate de către ultimul proiect conduce la depășirea plafonului maxim al depuneri.
Perioada depunerii de proiecte este menționată în cadrul „Anunțului de Lansare a sesiunii de primire a proiectelor”, document publicat pe pagina principală a portalului AFIR cât și în cadrul secțiunii „Informații Utile” subsecțiunea „Anunțuri primire proiecte PNDR”

La începutul paginii

Până când pot depune cererile de plată 
Întrebare :
Care este data limită pentru depunerea cererilor de plată?

Răspuns :
În cazul proiectelor pentru investiții în achiziții simple, beneficiarul se obligă să prezinte cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de maximum 6 luni de la data semnării Contractului de finanțare.

În cazul proiectelor pentru investiții ce presupun construcții montaj și al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole termenul este de maximum 12 luni de la data semnării Contractului de finanțare.

De asemenea, beneficiarii de fonduri europene nerambursabile au posibilitatea previzionării tranșelor de plată, în funcție de caracteristicile fiecărei investiții propuse, fără însă a depăși termenele menționate mai sus.
Autoritatea Contractantă (AFIR) poate prelungi aceste termene cu cel mult 6 luni, cu plata penalităților pentru motive temeinice și justificate în mod corespunzător de beneficiar.

Ce inseamna HR pe limba companiilor mici

Ce inseamna HR pe limba companiilor mici
business-woman-1240300-639x414Ei bine, probabil cea mai frecventa intrebare de care ne lovim e cea legata de HR – (Human Resources sau Resurse Umane pe romaneste). Ce faceti voi mai exact?

Exista in general 2 idei vehiculate – prima idee e ca cei de la HR se ocupa de recrutare iar a doua e ca cei de la HR se ocupa de serviciul de personal – adica adeverinte, acte aditionale sau telefoane sa te anunte ca ti s-a taiat 10% din salariu.

Este corect? Sigur, este corect in masura in care a zice ca treaba unui doctor e sa-ti ia temperatura.  Este corect, insa nu e de-ajuns.

Mie imi place sa spun ca HR-ul este de fapt departamentul care are grija de oameni.  Ce inseamna asta? Sa o luam in ordine.

Inainte sa te angajezi, cei de la HR te invita sa povestiti despre experienta ta, despre ce vrei sa faci, despre cum te potrivesti jobului. Asta se numeste recrutare.

Dupa ce te accepta, ei trebuie sa-ti pregateasca dosarele de personal. Si iti dau o lista cu documente pe care trebuie sa le aduci, iti pregatesc contractul, fisa postului, iti dau sa citesti regulamentul intern, toate procedurile companiei. De asemenea te invata ca oridecateori ai nevoie de o adeverinta, oridecateori se schimba ceva in contractul tau sau pur si simplu ai intrebari referitoare la drepturile tale, ei sunt persoanele potrivite pentru job.  Asta se numeste administrare de personal.

In prima luna de munca cineva iti organizeaza niste traininguri in care esti invatat sa lucrezi cu sistemele pe care le vei folosi, in care vei fi pregatit practic sa-ti asumi rolul pentru care ai fost angajat. Ei bine, asta se numeste training.

Dupa ce ai muncit, ti-ai depus cererile de concediu, astepti sa fii compensat pentru asta. Asa ca cineva trebuie sa completeze niste documente pe care sa scrie cat ai lucrat in fiecare zi, sa aiba grija de cererile tale de concediu, sa calculeze ce taxe trebuie sa platesti din salariul tau, sa depuna declaratiile la autoritati, sa-ti trimita banutii in cont si sa-ti dea fluturasul de salariu. Asta se numeste payroll si salarizare.

Si pentru ca deja ne lungim cu vorba, trebuie sa mentionam mai departe ca mai urmeaza cei de la Compensatii si Beneficii – care stabilesc ce structura are salariul, ce bonusuri se platesc, ce beneficii primesc angajatii – gen abonamente la sala, asigurari medicale etc.

Exista un departament care se ocupa cu raportarea.  Ei trebuie sa stie totul despre tot si sa faca prezentari despre cati oameni sunt in companie, cati oameni pleaca, ce face fiecare om, unde mai e nevoie de oameni, cat ne costa fiecare om, de ce pleaca, de ce vin, cine mai angajeaza, cine da afara si asa mai departe. Nu ca ar fi acelasi lucru, dar ei trebuie si sa se asigure ca toate informatiile din sisteme sunt corecte. Ei sunt departamentul de raportare.

De aici continuam cei care se ocupa de sistemul de evaluare si dezvoltare personala, de orientarea in cariera, de designul organigramei si pe cei care se asigura ca toti au sanse egale si nimeni nu e discriminat, pe cei care stau la masa partenerilor si urmaresc interesele angajatilor, cei care mediaza conflictele dintre angajati si angajator,  pe cei care creeaza strategii de retentie si motivare, pe cei care fac proceduri, pe cei care verifica daca procedurile sunt respectate, pe cei care se ocupa de comunicari, pe cei care fac research, pe cei care planifica numarul de oameni din fiecare departament, pe cei care fac planuri de continuitate pentru situatiile de urgenta, cei ce organizeaza team buildinguri, cei care se implica in campaniile de CSR,  cei care discuta si negociaza cu ITM-ul, pe cei care discuta cu reprezentantii angajatilor si lista poate continua mult.

Problema apare cand un angajator are impresia ca tot ce am enumerat mai sus e o treaba secundara care poate fi inclusa in munca unei persoane cu alt rol. Si asa ajungem la situatiile in care contabilul face administrare de personal, functionarul face recrutare si mecanicul face strategii de retentie.

joi, 30 mai 2019

jgn coin

350 euro in lei

350 euro in lei este o intrebare pe care si-o pune multa lume.
De obicei variaza in functie de cat costa un leu in aceea zi inmultit cu valoarea aferenta fiecarei monede
deci daca un euro cost 4.78-4.5-3 lei
il inmultesti cu cate bucati ai din aceea moneda
in general variaza intre 1500 lei si 1700 lei

200 euro in lei

200 euro in lei este o intrebare pe care si-o pune multa lume.
De obicei variaza in functie de cat costa un leu in aceea zi inmultit cu valoarea aferenta fiecarei monede
deci daca un euro cost 4.78-4.5-3 lei
il inmultesti cu cate bucati ai din aceea moneda
in general variaza intre 940 lei si 953 lei

50 euro in lei

50 euro in lei este o intrebare pe care si-o pune multa lume.
De obicei variaza in functie de cat costa un leu in aceea zi inmultit cu valoarea aferenta fiecarei monede
deci daca un euro cost 4.78-4.5-3 lei
il inmultesti cu cate bucati ai din aceea moneda
in general variaza intre 220 lei si 280 lei

100 euro in lei

100 euro in lei este o intrebare pe care si-o pune multa lume.
De obicei variaza in functie de cat costa un leu in aceea zi inmultit cu valoarea aferenta fiecarei monede
deci daca un euro cost 4.78-4.5-3 lei
il inmultesti cu cate bucati ai din aceea moneda
in general variaza intre 460 lei si 480 lei

250 euro in lei

250 euro in lei este o intrebare pe care si-o pune multa lume.
De obicei variaza in functie de cat costa un leu in aceea zi inmultit cu valoarea aferenta fiecarei monede
deci daca un euro cost 4.78-4.5-3 lei
il inmultesti cu cate bucati ai din aceea moneda
in general variaza intre 1000 lei si 1200 lei

Ce este Familia Lexicala?

Ce este Familia Lexicala? 60 ExempleFamilia Lexicală este termenul utilizat pentru a se referi la acele cuvinte care sunt derivate din aceeași lexemă și, din acest motiv, au o semnificație similară.
Familia lexicală este cunoscută și ca familia etimologică. Astfel, un grup de cuvinte care împărtășesc aceeași rădăcină etimologică, dar diferite morfeme derivaționale (sufixe, prefixe și interfijos) pot fi considerate ca făcând parte din aceeași familie (gramatici, 2013).
O familie lexicală poate fi creată prin adăugarea unui morfem la o lexemă. În acest sens, cuvântul lexem fi primitiv la care se adaugă un prefix, sufix sau infix pentru a crea un nou cuvânt cu un înțeles similar care deține cuvântul inițial (mijloace, 2017).
familii lexicale nu ar trebui să fie confundat cu familiile semantice, ca acest al doilea grup este responsabil pentru colectarea de cuvinte al căror sens este similară și structura lor rădăcină etimologică și este complet diferit (ABC, 2017).
Principala funcție a familiilor lexicale este de a satisface nevoile de comunicare ale oamenilor. În acest fel, limbajul este îmbogățit prin crearea de cuvinte noi care au aceeași rădăcină etimologică.

Exemple de familii lexicale

1 - Lexeme: Albastru
Lexical Family: Albastru, albastru, albastru, albastru, albastru, albastru, albastru, albastru, albastru.
2 - Lexeme: Omul
Familie lexicala: Bărbați, bărbătesc, bărbătesc, hombracho, bărbăție, om mare, bărbăție, om mare, bărbătesc.
3 - Lexeme: Rosa
Familia Lexicală: Trandafiri roz, roz, trandafir, trandafir, roz, roz, roz, roz.
4 - Lexeme: Dans
Familie lexicala: dans, dansatoare, dansatoare, Bailon, dansând în jurul valorii de, șimi, dansatoare, sala de dans dansator mic dans, dans.
5 - Lexeme: Apă
Lexicon Familie: ploaie torențială, apă, brandy, aguada, pooper, scurgere, apă, apă, apă.
6 - Lexema: Student
Familie lexicala: Studenții, estudiador, estudiadora, student, studiu, studiousness, studios, studios, studiind, student, a studiat, a studiat, studenții, estudiantón, studios.
7 - Lexema: Carro
Familie lexicala: transport, corp, antrenor, carrocita, carruajero, mașini scheletale, coachbuilder, coș, carrote, Carraro, vagon.
8 - Lexeme: Pâine
Familie lexicala: brutar, brutărie, panadeo, brutar, panadear, panificar, brutărie, brutar, pesmet, pesmet, brioșă, placinta (Spelling, 2017).
9 - Lexema: Medicină
Lexical Family: Medicale, medicale, medicație, medicamente, medicabile, medicamente, medicamente, medicamente, medicamente.
10 - Lexeme: Mână
Familie Lexicală: Mâini, mâini, mână, mână, mână, mână, mână, mână, mână, mână, buchet, mână.
11 - Lexema: Rularea
Familia Lexicală: alergător, alergător, alergător, alergător, alergător, alergător, alergător, alergători, alunecare.
12 - Lexema: Rezervați
Lexical Family: Librărie, librărie, librărie, librărie, librărie, librărie, librărie, librărie, librărie, librărie.
13 - Lexema: Art
Lexicon Familie: artistică, artistică, artizanală, artificială, artizanală, artistică, artefact, artificială.
14 - Lexeme: Nave
Familia Lexicon: barca, barca, îmbarcare, barja, îmbarcare, debarcader, îmbarcare, barcă, vafe.
15 - Lexema: Săpun
Săpun, samponare, desenjabonar, sudsy, săpun, sudsy, săpunit, săpunit ,: Familie lexical
16 - Lexema: Camino
Lexical Family: Plimbare, plimbare, plimbare, plimbare, plimbare, plimbare, plimbare, plimbare.
17 - Lexeme: fructe
Familia Lexicon: Fructe, fructe, fructe, fructe, fructe, fructe, fructe, fructe, fructe, fructe.
18 - Lexema: mare
Lexicon Familie: Marină, maritimă, de peste mări, marea liberă, maritimă, marină, umflă, maree, marinar, marinar.
19 - Lexema: Păr
Familie lexicala: Peruca, coafor, blană, puf, blană, păros, blană, pelambroso, pelambrosa, coafor, salon de coafură, decojite, umplute.
20 - Lexema: Pictura
Familie lexicala: pictor, pictori, pinturita, pictat, pintón, pitoresc pictor, teatru, pictori, vopsea, pictura.
21 - Lexeme: Cal
Familia Lexicală: Cavalerie, cavaler, stabil, șevalet.
22 - Lexema: Casa
Familie Lexical: Căsătorie, fermă, casă, casă, căsuță, barcă, coajă, casă, casă, casetă, cabană.
23 - Lexema: pricepere
Familia Lexicală: abilități, abilități, abilități, abilități, pricepere, calificați, calificați, împuterniciți.
24 - Lexeme: Copil
Familia Lexicon: babysitter, brat, copilărie, copil, copil, copil, babysitter.
25 - Lexema: Oficial
Familia Lexicală: oficial, oficial, oficial, oficialism, oficial.
26 - Lexema: Lemn de foc.
Familia Lexicală: lemn, lemn, lemn, lemn.
27 - Lexeme: Auto
Familie Lexical: Automobile, automate, autobuze, automate, auto-predate, auto-suficiente.
28 - Lexema: piață
Familia Lexical: marfa, piata, comerciant, piata, marfa.
29 - Lexeme: Vânt
Lexema de familie: Windy, viscol, whimper, gale, aerisire, aerisire, ventilator.
30 - Lexeme: verde
Familia Lexicală: verzui, verde, verzui, verzui, verzui, verzui.
31 - Lexeme: Mill
Familia Lexicală: Miller, molinito, molinista, măcinare, molină, măcinător (Examples.org, 2017).
32 - Lexeme: Flori
Lexical Family: Vaza, florărie, florărie, flori, flori, flori, outcrop, outcrop, outcrop, outcrop.
33 - Lexeme: Căldură
Familie Lexical: Cald, cald, cald, cald, încălzit, încălzitor, încălzitor, încălzitor, fierbinte.
34 - Lexema: Clădirea
Familia Lexicală: Cloistered, mănăstiri, cloistered, cloistered, enclosed.
35 - Lexema: Abuz
Familia Lexicon: abuz, abuz, maltratare, abuz, maltratat.
36 - Lexema: Mesa
Familia Lexicală: Mesilla, meson, mesero, mezonil, mezoner, îngrijitor, chelneriță.
37 - Lexema: La timp
Familia Lexicală: Oportunitate, oportunitate, inoportună, inoportună, importuning.
38 - Lexema: Pantofi
Lexical Family: pantofi, încălțăminte, zapateo, zapas, zapateo, zapatearé, zapatere.
39 - Lexeme: Iarbă
Familia Lexicală: Menta, ierbivore, plante medicinale, herbacee, erbacee, erbacee, ierburi, pe bază de plante, pe bază de plante.
40 - Lexema: Legea
Lexical Family: Legal, legiuitor, legal, legislativ, ilegal, legal, ilegalitate, legislativ, legal.
41 - Lexeme: Arbore
Familia Lexicală: Arboleda, arbolista, desarbolar, vârf, arboreal, arboreal, împădurite, arbolete, tufișuri.
42 - Lexema: Discutați
Familia Lexicală: Discuție, argumentare, discurs, discursiv, discutabil, discutat.
43 - Lexeme: Grate
Lexicon Family: Răzuit, răzuit, răzuit, răzuit, răzuit.
44 - Lexema: Tronul
Familia Lexicală: Enthrone, tunet, fotoliu, detronă, detronă.
45 - Lexeme: câmp
Lexicon Familie: țăran, țară, campus, camping, țară, țară, țară, jachetă, camping, camping.
46 - Lexeme: Rolul
Lexical Family: papetărie, hârtie, hârtie, hârtie, hârtie, hârtie, hârtie, tapet, hârtie, buletin de vot, hârtie.
47 - Lexema: Fiul
Familia Lexicală: Fiica, fiul, fiica, fiul vitreg, fratele, fiica, fiica vitregă.
48 - Lexema: Muzică
Lexical Family: Musical, musicalizat, musicalizat, muzical, muzical.
49 - Lexeme: Aer
Lexicon Familie: aerat, aerator, aerisire, aerisit, aerat, aer.
50 - Lexema: Live
Familia Lexicală: trăiește, trăiește, trăiește, trăiește, supraviețuiește, supraviețuiește, vivacious, vivacious, trăiește, trăiește, viu, viu.
51 - Lexeme: Grâu
Familia Lexicon: grâu, grâu, grâu, grâu.
52 - Lexema: Războiul
Familia Lexicon: Războinic, războinic, gherilă, gherilă, război, război, război, luptă, război.
53 - Lexema: Limit
Familie Lexicală: nelimitat, limitator, limitator, limitator, limitator, nelimitat.
54 - Lexeme: Sun
Familie lexicala: Sunny, soare, soare, solstițiu, Ravage, floarea-soarelui, insolație, insolatie, insolație, devastează, devastând, umbrelă de soare, solar, solar.
55 - Lexeme: Sare
Familia Lexicon: Sare, salată, sare, sare, resalado.
56 - Lexema: Sărut
Familia Lexicală: Kiss, sărut, sărut, sărut, sărut, sărut, sărut.
57 - Lexeme: Virus
Familia Lexicon: Virulent, virale, virulență, variolă.
58 - Lexeme: Roșu
Familia Lexicală: roșu, roșu, roșu, roșu, roșcat, roșu, roșu.
59 - Lexeme: Câine
Familia Lexical: Kennel, catea, perreo, câine, câine, câine, câine,
60 - Lexeme: Punct
Familie lexicala: cusatura, broda, pedant, puntillazo, rata, deget de la picior, ca obiectiv, punctual, punctualitate, kick, ascuțiți.